The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

42

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

42

420

Przez zachorowalność1 rozumie się oddziaływanie choroby2na ludność. Uwzględnia się dwa aspekty: częstość występowania choroby3 oraz rozpowszechnianie się choroby4z uwzględnieniem liczby nowych zachorowań5. Konstruowanie statystyki zachorowalności6 utrudnia brak wyraźnej granicy między stanem choroby7 a dobrym zdrowiem. Dziedzina wiedzy medycznej, zajmująca się podziałem (klasyfikacją) chorób i ich opisem nazywa się nozologią8.


421

Statystyka zdrowia1obejmująca również statystyki chorobowe to analiza wszelkich aspektów związanych ze stanem zdrowia populacji, w tym zachorowalności i umieralności według przyczyn2. Klasyfikację zgonów według przyczyn3 utrudnia fakt, że obok wyłącznych przyczyn zgonów4 istnieją wielorakie przyczyny zgonów5 lub łączne przyczyny zgonów5. W ostatnim przypadku przyjęło się odróżniać: bezpośrednią przyczynę zgonu6 i pośrednie przyczyny zgonu7 lub w innym ujęciu: główną przyczynę zgonu8 i uboczne przyczyny zgonu9. Współczynnik zgonów według przyczyn10 wyznacza się zazwyczaj na 100 000 ludności. Wyznacza się również wskaźniki zgonów według przyczyn11, które obrazują udział zgonów z danej przyczyny w ogólnej liczbie zgonów.


422

Zgon lub inwalidztwo (426-2) mogą być następstwem choroby (420-2), urazu1 lub zatrucia2. Obrażenia mogą być wywołane przypadkowo3, mogą też być celowe4. Wśród tych ostatnich wyróżnia się samobójstwa5 i usiłowania samobójstwa5 z jednej strony i okaleczenia oraz zabójstwa6 z drugiej. Zgony lub okaleczenia wywołane wypadkami wojennymi7 klasyfikuje się zazwyczaj oddzielnie.

  • 3. Przypadek, rz. - przypadkowy, przym.; Wypadek, rz. - wypadkowy, przym.
  • 4. Celowy, przym.
  • 6. Zabójstwo, rz.: używa się także terminu morderstwo.
  • 7. Często skraca się wyrażenie do zgonów wojennych lub obrażeń wojennych.


423

Choroby endemiczne1 to choroby utrzymujące się przez długi czas wśród ludności na określonym obszarze, podczas gdy choroby epidemiczne2 to choroby infekcyjne4 lub choroby zakaźne4, które ulęgają bardzo szybkiemu procesowi rozprzestrzeniania i pojawiają się krótkotrwale na określonym obszarze w większym niż przeciętnie nasileniu. Wystąpienie epidemii określonej choroby w wielu krajach jednocześnie nazywamy pandemią3. Prowadzenie statystyk epidemiologicznych6 w wielu krajach ułatwia fakt, że większość chorób epidemicznych jest objętych obowiązkiem rejestracji zachorowań7. Z punktu widzenia rozwoju choroby rozróżnia się czasem choroby chroniczne8 postępujące powoli i choroby o ostrym przebiegu9, które rozwijają się zazwyczaj bardzo szybko.

  • 4. Infekcyjny, przym. - zainfekować, cz. - infekcja, rz. Pojęcia choroba zakaźna i choroba infekcyjna nie są synonimami. Choroba zakaźna moze być przekazywana jedynie z człowieka na człowieka (np. malaria). Niektóre choroby infekcyjne nie są zaraźliwe.
  • 6. Epidemiologia, rz.: nauka zajmująca się chorobami epidemicznymi - epidemiolog, rz.: specjalista w dziedzinie epidemiologii.


424

Demografowie zwracają szczególną uwagę na pewne aspekty umieralności: umieralność endogeniczną1 tj. na skutek wad wrodzonych2 lub chorób wieku starczego oraz umieralność egzogeniczną3 spowodowana przyczynami zewnętrznymi, takimi jak urazy i choroby okołoporodowe. Szczególną uwagę poświęca się chorobom związanym bezpośrednio z okresem ciąży, porodem oraz połogiem4, które składają się na zjawisko zwane umieralnością związaną z macierzyństwem5 wyrażone na przykład jako udział takich zgonów do wszystkich zgonów w danym roku. Proporcja zgonów wywołanych starością7, uznana jest za wskaźnik jakości klasyfikacji zgonów według przyczyn. Umieralność niemowląt (410-1) może być rozbita na umieralność endogeniczną i umieralność egzogeniczną.

  • 4. Połóg jest okresem następującym bezpośrednio po porodzie, a umieralność matek w połogu nazywa się umieralnością połogową.
  • 7. Starość rz. - stary, przym.


425

Miary zachorowalności (420-1) - współczynniki zachorowalności1 i wskaźniki zachorowalności1 - ukazują częstość zachorowań, czas trwania oraz powagę choroby. Poszczególne wskaźniki można wyznaczać dla poszczególnych chorób albo łącznie dla wszystkich chorób. Przez analogię do współczynnika zgonów oblicza się współczynnik zachorowalności2, który równy jest stosunkowi nowych przypadków choroby zaobserwowanych wśród danej grupy osób w ciągu danego okresu do średniej liczebności tej grupy. Innym wskaźnikiem częstości chorób jest udział chorych w populacji3 w danej chwili. Średni czas trwania choroby4 i średnia liczba dni choroby5 na jedną osobę danej grupy w danym okresie są miarami niezdolności wywołanej chorobą. Współczynnik śmiertelności6, równa stosunkowi przypadków śmiertelnych wśród chorych do stwierdzonych przypadków zachorowań, może służyć za miarę powagi choroby.


426

Upośledzenie1 może oznaczać fizyczny, funkcjonalny lub psychologiczny defekt będący skutkiem choroby, urazu lub wad wrodzonych. Upośledzenie wpływające na możliwość podjęcia pracy zawodowej lub wykonywania czynności życia codziennego określa się pojęciem niezdolności do pracy2 lub niesprawności2. Niezdolność ta może być niezdolnością całkowitą lub częściową, stała lub czasową, odwracalną lub nieodwracalną. Nieodwaracalną niesprawność3 nazywamy niepełnosprawnością4. Prawdopodobieństwo tego, że zdrowy człowiek w wieku X stanie się w ciągu roku lub kolejnych kilku lat niepełnosprawny nazywamy ryzykiem wystąpienia niepełnosprawności5. Szeregi tak zdefiniowanych prawdopodobieństw tworzą tablice niepełnosprawności6 stanowiące uszczegółowienie tablic trwania życia (patrz 432).

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93