The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

34

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


34

340

Klasyfikację ludności przeprowadza się niekiedy ze względu na język 1lub dialekt2, który jest odmianą języka zasadniczego. Wyróżnia się język ojczysty 3, jakim dany człowiek nauczył się mówić najwcześniej i język faktyczny4, czyli ten, którym zazwyczaj się posługuje. Rozróżnienie to eliminuje jednak tylko część trudności powstających przy klasyfikowaniu osób dwujęzycznych5 albo ogólniej wielojęzycznych5. Statystyki prezentujące informacje dotyczące języka zwie się statystykami językowymi6.

  • 1. Język, rz. - językowy, przym.; lingiwistyka, rz.: nauka badająca istotę, budowę i rozwój języka.
  • 2. Dialekt, rz. - dialektyczny, przym. Dialekt to regionalna odmiana języka, odznaczająca się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi czy gramatycznymi
  • 5. Dwujęzyczny, przym. - dwujęzyczność, rz.


341

Statystyką według wyznania1 nazywa się podział populacji na grupy w oparciu o wyznanie3 czyli religię2. W obrębie wielkich religii2 rozróżnia się zazwyczaj główne odłamy4 czy sekty5. Człowiek nie mający żadnego wyznania może się uznawać za niewierzącego6, bezwyznaniowego6 lub ateistę6.

  • 4. Rytuał, rz. Oznacza czasami ceremonię religijną.

342

Ludność można klasyfikować także według poziomu wykształcenia1. Analfabetą3 nazywa się człowieka, który nie umie ani czytać, ani pisać. Piśmiennym2 jest człowiek, który umie czytać i pisać. Statystyka uwzględniająca poziom wykształcenia4 może przewidywać klasyfikację według czasu trwania nauki5. Można także klasyfikować na podstawie ukończonego poziomu edukacji5, co wiąże się ze sposobem organizacji szkolnictwa8 w danym kraju.

  • 2. Analfabeta, rz. - analfabetyzm, rz. Osoby, które potrafią czytać ale nie umieją pisać zwane są półanalfabetami, i klasyfikuje się w grupie osób piśmiennych. Statystyki osób piśmiennych są częścią statystyk dotyczących szkolnictwa.
  • 3. Piśmienny, przym./rz.
  • 4. Populacja w wieku szkolnym (346-7) jest często klasyfikowana na podstawie poziomu szkoły, do której osoby uczęszczają, a kwestie analfabetyzmu (piśmiennictwa) dotyczą wyłącznie osób spoza tego zakresu wieku.


343

System kształcenia 1 obejmuje państwowe2 i prywatne3 jednostki zapewniające edukację. Rozróżnia się na ogół trzy poziomy ksztłcenia5: kształcenie pierwszego stopnia6zwane kształceniem podstawowym, kształcenie drugiego stopnia7, czyli kształcenie średnie oraz kształcenie wyższe9. To ostatnie zawiera, między innymi, kursy prowadzone na poziomie uniwersyteckim11. Różne kategorie szkół i ich nazwy zależą od organizacji szkolnictwa w poszczególnych krajach. Wspomniane trzy stopnie wykształcenia uzyskuje się zazwyczaj w placówkach, które nazywają się odpowiednio: szkołami podstawowymi, szkołami średnimi i szkołami wyższymi (uczelniami). Kształcenie zawodowe12 może mieć miejsce zarówno na etapie nauki na poziomie średnim jak i wyższym.


344

Rodzaje instytucji edukacyjnych1 i ich nazwy zależą od poszczególnych systemów edukacji w każdym kraju. Edukacja przedszkolna (343-4) prowadzona jest w przedszkolach2. Instytucje, które oferują trzy, wspomniane powyżej, poziomy kształcenia (343-5) są zwykle nazywane odpowiednio: szkołami podstawowymi3, szkołami średnimi4, w tym gimnazja4 oraz uczelniami wyższymi5, w tym uniwersytety5.


345

Pojęcie klasa1 (cf. 130-8) może oznaczać grupę uczniów2 pobierających naukę jednocześnie u tego samego lub tych samych nauczycieli3. Termin klasa może oznaczać również pomieszczenie, w którym odbywają się lekcje. Pojęcia uczeń2 używa się w stosunku do dzieci pobierających naukę w zakresie szkoły podstawowej lub średniej, podczas gdy osoby studiujące określa się mianem studentów6.

  • 2. Stypendysta to osoba, która uzyskała stypendium, czyli pomoc finansową umożliwiającą dalszy rozwój.


346

Statystka szkolna1 rozróżnia na ogół uczniów zapisanych2i uczniów uczęszczających do szkoły3 w określonych dniach, co pozwala badać frekwencję szkolną4. W niektórych krajach istnieje obowiązek szkolny5dla dzieci w określonym wieku; wyrażenie wiek szkolny6jest wtedy równoznaczne z wiekiem obowiązku szkolnego.

  • 4. Wskaźnik uczęszczania jest udziałem uczniów uczęszczających na zajęcia wśród wszystkich uczniów zapisanych, podczas gdy wskaźnik zapisania odnosi uczniów zapisanych do całej populacji w wieku szkolnym.


347

Niektóre statystyki odzwierciedlają wzrost poziomu edukacji. Osoba zdobywa wykształcenie zazwyczaj stopień po stopniu, od najniższej klasy szkoły podstawowej aż po koniec studiów wyższych. Opuszczenie szkoły1 w trakcie trwania obowiązku szkolnego warunkowanego wiekiem jest rzadkie i spowodowane jest zwykle chorobą lub śmiercią. Wskaźnik przerwania edukacji2 jest prawdopodobieństwem opuszczenia szkoły przed uzyskaniem odpowiedniego stopnia albo w ciągu roku albo przy jego końcu i jest on zbudowany w ten sam sposób co prawodpodobieństwo śmierci w tablicach wymieralności; jego dopełnieniem do jedynki jest stopa retencji3. Wskaźniki te mogą być użyte do wyznaczenia tablic trwania życia szkolnego4, z których możliwe jest uzyskanie średniej długości edukacji5. Na koniec roku szkolengo uczniowie lub studenci, którzy nie kończą swych studiów, mogą uzyskać promocję do następnej klasy (roku studiów) lub nie – wówczas powtarzają dany rok nauki.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93