The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

71

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


71

710

Reprodukcja 1 lub reprodukcja ludności 1 to proces odnowy generacji. Rozróżnia się reprodukcję brutto 3, gdzie pomija się zgony w wieku młodszym niż górna granica okresu rozrodczego (620-1) i reprodukcję netto 4 , gdzie zgony te są uwzględniane.

  • 1. Inne znaczenie reprodukcji –patrz 601-2.


711

Miarami najczęściej wykorzystywanymi w badaniu reprodukcji ludności są współczynniki reprodukcji 1. Wyznacza się przeważnie współczynnik reprodukcji kobiet 2. Współczynnik reprodukcji kobiet netto 3 jest to przeciętna liczba żywych córek, jaką wydałaby na świat hipotetyczna grupa nowo urodzonych dziewcząt (116-2), podlegająca istniejącej w danym czasie płodności (631-8) i wymieralności (401-2) według wieku. Współczynnik reprodukcji kobiet brutto  4 oblicza się w sposób analogiczny przy założeniu, że nie ma zgonów przed osiągnięciem górnej granicy wieku rozrodczego. Podobnie można wyznaczać współczynnik reprodukcji mężczyzn 5, obrazujący średnią liczbę urodzeń chłopców na nowo narodzonego chłopca generacji rodzicielskiej. Możliwe jest także wyznaczenie współczynników reprodukcji dla obu płci łącznie 6. Współczynniki reprodukcji dotyczą zazwyczaj pewnych okresów, czasami jednak oblicza się współczynniki reprodukcji dla generacji 7 czyli kohortowe współczynniki reprodukcji  7. Gdy nie ma dostatecznych danych dotyczących płodności według wieku, można próbować obliczać współczynnik reprodukcji netto za pośrednictwem wskaźnika odnowy 8. Wskaźnik ten uzyskuje się wyznaczając stosunek liczby dzieci w danym wieku (zazwyczaj w wieku 0-4 lat) do liczby kobiet w wieku rozrodczym wśród ludności badanej i wśród ludnosci zastojowej (703-6).


712

Oblicza się również inne wskaźniki reprodukcji. Tak np. rozbija się czasem współczynnik reprodukcji netto na komponent małżeński 1 i komponent pozamałżeński 2. Oblicza się także współczynnik reprodukcji małżeńskiej 3 dający liczbę małżeńskich urodzeń córek, jakie wydałaby na świat nowo urodzona dziewczyna, gdyby współczynniki zgonów, urodzeń, małżeństw i rozwiązywania małżeństw pozostały bez zmiany. Zazwyczaj wielkości te podaje się w odniesieniu do kobiet, ale jest możliwe policzenie ich także dla mężczyzn.


713

Współczynnik reprodukcji netto (711-3) i rzeczywista stopa przyrostu naturalnego (703-1) są ściśle z sobą powiązane. Współczynnik reprodukcji netto charakteryzuje przyrost ludności ustabilizowanej (703-2) w czasie trwania generacji 1. Długość generacji w linii żeńskiej równa się w przybliżeniu średniemu wiekowi matek 2w chwili urodzenia ich córek, przy określonym poziomie płodności i umieralności. Okresowe współczynniki reprodukcji są bieżącymi wskaźnikami (patrz 152), które dotyczą generacji hipotetycznych 3, czy też kohort syntetycznych 3.

  • 2. Średni wiek płodności, tj., średni wiek urodzenia dziecka jest jedynie przybliożoną długością trwania pokolenia. Średnia długość męskiego pokolenia podobnie jest równa średniemu wiekowi ojców w momencie urodzenia ich dzieci.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93