The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

61

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

61

610

Jedną z klasyfikacji urodzeń jest klasyfikacja ze względu na stan cywilny matki w chwili porodu lub w chwili poczęcia (np. po rozwiązaniu małżeństwa (510-3)). Dziecko pochodzące z małżenstwa2 to dziecko, którego ojciec i matka byli małżeństwem w chwili poczęcia, a urodzenie małżeńskie3jako urodzenie takiego dziecka; w przeciwnym przypadku dziecko (względnie urodzenie) jest pozamałżeńskie 4. Często jednak dzieci, które są owocem poczęcia przedślubnego5 (tzn. takiego, które miało miejsce przed zawarciem małżeństwa), jeżeli tylko ich rodzice są zaślubieni w chwili urodzenia dziecka, uważa się za pochodzące z małżeństwa. Ojcostwo dzieci pozamałżeńskich może zostać ustalone w drodze uznania7 dziecka przez ojca lub w postępowaniu sądowym.

  • 5. Ciąże panieńskie to ciąże przedślubne.
  • 6. Określenie bękart używane było w przeszłości w odniesieniu do dzieci z nieformalnych związków, często mezaliansów.


611

Urodzenia klasyfikuje się także według kolejności urodzenia1, np. urodzenia pierwsze, drugie itd. Kolejność urodzeń ustala się zwykle na podstawie historii urodzeń matki3, choć zdarza się, że uwzględnia się jedynie urodzenia w trakcie obecnego małżeństwa2. Kolejność urodzeń ustala się zwykle z uwzględnieniem urodzeń żywych, czasem jednak uwzględnia się także zgony płodów. Analogicznie do klasyfikacji urodzeń można stosować klasyfikację według kolejności ciąży. Kobiety klasyfikuje się także według liczby porodów4, przy czym zwykle uwzględnia się te ciąże, które trwały przynajmniej 28 tygodni, a ciążę mnogie traktuje się jako jeden poród (patrz 603-4). Poodbnie można dokonywać klasyfikacji kolejności ciąży5 biorąc pod uwagę wszystkie znane ciąże.W literaturze z zakresu biologii kobietę, która nigdy nie doświadczyła ciąży, nazywa się nieródką6, kobietę rodzącą drugi lub pierwszy - pierworódką7, a kolejny raz – wieloródką8.

  • 1. Urodzenia dalszej kolejności to urodzenia zrealizowane po porodzie określonej kolejności, np. urodzenia piąte i kolejne.


612

Analizując rozkład urodzeń w czasie1 bada sie odstępy pomiędzy urodzeniami2. Analizie poddaje się czas, który upłynął od chwili zawarcia małżeństwa do dnia urodzenia pierwszego dziecka 3, a także odstępy pomiędzy kolejnymi urodzeniami 4. Analiza odstępu czasu pomiędzy momentem zawarcia małżeństwa a n-tym urodzeniem pozwala na rozpoznanie procesu realizowania dzietności.

  • 1. Odstępy pomiędzy urodzeniami analizuje się często w kontekście odraczania posiadania dzieci.


613

Wyznaczając okresy ryzyka poczęcia1 konieczne jest uwzględnienie przerw pomiędzy ciążami2. Okres pomiędzy zawarciem małżeństwa a początkiem pierwszej ciąży zwany jest okresem odroczenia pierwszego dziecka3. Okres pomiędzy momentem zakończenia jednej ciąży do początku kolejnej to przerwa pomiędzy ciążami4. Jeśli od okresu pomiędzy ciążami odejmiemy okres braku aktywności seksualnej otrzymamy skorygowaną przerwę pomiędzy ciążami 5.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93