The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

20

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


Opracowanie danych statystyki demograficznej

20

201

Statystyka stanu ludności1 powinna być odróżniona od statystyki ruchu ludności2. Ta pierwsza ukazuje w ujęciu statycznym obraz populacji w określonym momencie w czasie: jednostką statystyczną (110-1) jest zwykle gospodarstwo domowe (110-3), osoba (110-2) itp.. Statystki ruchu ludności ukazują z kolei proces zmian zachodzących w populacji, w szczególności w zakresie zdarzeń życiowych 3 takich jakurodzeń, małżeństw, zgonów i migracji (801-1). Zdarzenia incydentalne (jednorazowe)4 (np. zgon) powinny być odróżnione od zdarzeń powtarzalnych5, takich jak ciąże, urodzenia, ruchy migracyjne itp.; zdarzenia powtarzalne klasyfikuje się na podstawie kolejności wystąpienia6 rozumianej jako liczba zdarzeń tego samego typu, których jednostka doświadczyła w przeszłości. Statystki ruchu ludności stanowią główne źródło wiedzy o procesach zachodzących w populacji7, nazwanych czasami dynamiką populacji7. Spis powszechny (patrz 202) jest podstawowym źródłem informacji o stanie populacji8 . Rejestry stanu cywilnego (212-1) są podstawowym źródłem wiedzy o rozwoju populacji9 (patrz 701). W sytuacji, gdy mamy do czynienia z populacją zamkniętą, statystyki te obrazują jedynie przyrost naturalny 10, choć zwykle uwzględnia się też ruchy migracyjne (812-1) .

  • 9. Termin ruch populacji oznacza geograficzne przemieszczanie się ludności.

202

Spisy ludności1 mają na celu zebranie informacji o stanie populacji (201-8) w określonym momencie czasu. Najczęściej spisuje się wszystkich obywateli państwa, a spis taki nazywa się wtedy spisem powszechnym2. Czasami jednak spisaniu podlega jedynie część obywateli np. mieszkańcy określonego obszaru, a spis taki nosi wtedy nazwę spisu częściowego3. Pojęcie "spis", jednakże mówi o chęci włączenia w badanie każdego członka populacji tak, by utrzymać pełne pokrycie4 informacją o ludności. Mikrospis5 ogranicza się do zebrania informacji jedynie o określonej, zwykle dużej i jednorodnej pod względem charakteru, grupie jednostek; spis taki jest odmianą badania częściowego6. Spisy i inne badania statystyczne poprzedzone są czasami pilotażami7 lub badaniami pilotażowymi7. Badanie pospisowe9 jest przeprowadzane często po spisie w celu weryfikacji kompletności zebranych danych.

  • 1. Spis, rz. - spisowy, przym.; Okres międzyspisowy to okres pomiędzy dwoma spisami. Współczesne spisy odbywają się na zasadzie spisu osób. Rachunki ludności to szacowanie, nie zawsze dokładne, na przykład w oparciu o liczbę chrztów (214-2) w poszczególnych latach w poszczególnych diecezjach (110-3) lub parafiach (214-1).


203

Obliczeniem1 nazywamy operację mającą na celu dostarczenie informacji o ogólnej liczebności populacji. Obliczenie różni się jednak od prostego zliczenia2 pod tym względem, że opiera się zazwyczaj na przygotowanych uprzednio wykazach3. Pojęcie badanie4 oznacza najczęściej zespół operacji zmierzających do uzyskania informacji na pewien określony temat (np. zatrudnienia). Badaniem w terenie5 nazywamy badanie prowadzone w drodze wywiadów bezpośrednich6 w terenie. W przypadku ankiet korespondencyjnych7 lub badań internetowych7 kwestionariusze (206-3) rozsyła się pocztą lub mailem z prośbą o ich wypełnienie i zwrot. Badanie retrospektywne8 koncentruje się na pozyskaniu informacji o przeszłości demograficznej jednostki; w badaniu panelowym9 w kolejnych rundach badania odnotowuje się zdarzenia, które zaistniały w okresie między kolejnymi rundami. Badań panelowych nie nalezy mylić z wielokrotną próbą kontaktu telefonicznego10, kiedy to ankieter wykonuje tyle prób połączeń z respondentem aż uda mu się go zastać. W spisach informacje zbierane są w drodze wywiadów bezpośrednich11 lub samospisywania12. W tej pierwszej metodzie ankieter (204-2) notuje informacje, które pochodzą od respondenta; w drugiej metodzie kwestionariusz jest wypełniany przez respondenta (204-1). Samospisywanie może także przybrać formę spisu mailowego13.

  • 1. Rachowanie, rz. - rachować, cz.
  • 2. Liczenie, rz. - liczyć, cz.
  • 3. Spis, rz. - spisywać, cz.
  • 4. Badanie, rz. - badać, cz.

204

Osoba, która bierze udział w spisie (202-1) lub innym badaniu (203-4) nazywana jest respondentem1 lub informatorem1. Osoby, które zbierają (130-4) dane nazywamy ankieterami2 lub rachmistrzami2. Rachmistrzowie pracują zwykle pod nadzorem koordynatorów3 lub inspektorów3. Spis powszechny (202-2) organizowany jest zwykle przez urzędy statystyczne4 poszczególnych państw.


205

Uczestnictwo w spisie jest zwykle obowiązkowe1, tzn. respondenci (204-1) są zobligowani prawem do udzielania odpowiedzi; pod tym względem spisy różnią się od badań dobrowolnych2 (patrz 203-4), które zmagają się z problemami braków odpowiedzi3. Sytuacja taka dotyczy najczęściej badań przeprowadzanych poprzez kwestionariusz wysyłane pocztą (203-7), gdzie konieczne jest często uaktualnienie4 kwestionariusza po pewnym czasie lub nawet osobiste spotkanie z ankieterem. Nierespondenci5 to osoby, które odmówiły6 udziału w badaniu, tj. nie wyraziły chęci udzielenia odpowiedzi na pytania oraz osoby, które nie zostały proszone przez ankietera (204-2) o udział w wywiadzie. Te ostatnie traktowane są jako nieobecne7. Odsetek odmów8 postrzegany jest jako miara niechęci respondentów do odpowiedzi na określone pytanie. Zastąpienie jednostki inną nazywamy substytucją9.

  • 6. Odmówić, cz. - odmowa, rz.
  • 7. Nieobecność, rz. - nieobecny, przym.


206

Forma1 zadawania pytań w badaniach może być różna. Pojęcie kwestionariusz badania2 używane jest głównie w kontekście kwestionariusza spisowego2. Najpopularniejsze formy badań to formy bazujące na kwestionariuszu3, ze szczególnym uwzględnieniem kwestionariuszy do samodzielnego wypełnienia4. Czasami dane pozyskiwane są z oświadczeń5 lub raportów6, które pochodzą7 z dokumentów uzupełnianych przez respondentów w celach innych niż zapewnienie informacji do badań statystycznych. Pytania mogą przybierać formę pytań zamkniętych8, w przypadku których odpowiedź polega na wskazaniu jednej odpowiedzi spośród podanych lub pytań otwartych9, na które respondent odpowiada własnymi słowami.


207

Kwestionariusz (206-2) może być kwestionariuszem indywidualnym1 służącym do zbierania informacji o jednostce lub kwestionariuszem gospodarstwa domowego2 dotyczącym każdego z członków gospodarstwa domowego (110-3), kwestionariuszem zbiorczym3 lub listą imienną3 do której ankieter (204-2) wprowadza kolejno informacje o wszystkich wymienionych osobach. Specjalne kwestionariusze wykorzystywane są w przypadku instytucji (310-7) i zwane są wówczas kwestionariuszami instytucji4.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93