The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

21

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

21

210

Działania spisowe1 rozpoczyna zwykle określenie terytorium badania2 i okręgów spisowych3. Okręgi spisowe w miastach mogą obejmować jedno lub kilka osiedli4 rozumianych jako zespół budynków, do których można się dostać bez konieczności przechodzenia przez ulicę lub pokonywania innej przeszkody, takiej jak tory lub rzeka. Większość dużych miast i państw została podzielona na okręgi statystyczne5, a kilka okręgów statystycznych składa się na okręg spisowy.


211

Zdarzenia życiowe1 to urodzenia, zgony, małżeństwa, adopcje, uznania dzieci, unieważnienia małżeństwa, rozwody i separacje, które prowadzą często do zmian w zakresie stanu cywilnego2 jednostki, a których dokumentowanie odbywa się najczęściej w rejestracji stanu cywilnego3. W niektórych państwach ze względów prawnych zdarzenia życiowe mogą być zapisywane w specjalnych rejestrach ludności4. Rejestr urodzeń5, rejestr małżeństw7 i rejestr zgonów9 są podstawowymi rodzajami rejestrów. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie rejestracji jest rejestrator11.

  • 4. Rejestr, rz. - rejestrować, cz. - rejestracja, rz. System rejestrów jest kontynuacją rejestrów parafialnych (214-1) prowadzonych przez Kościół. Rejestr miał dawniej formę ksiąg, w których rejestrowano zdarzenia. Obecnie rejestracja odbywa się w drodze prowadzenia akt stanów cywilnego. Dla każdego zdarzenia sporządza się odrębny dokument.


212

Statystyki stanu cywilnego1 lub rejestry stanu cywilnego1 powstają poprzez gromadzenie dokumentów2 wydawanych w momencie rejestracji zdarzenia. Dla celów demograficznych częściej stosuje się zapis zdarzeń w układzie według miejsca zamieszkania3 matki lub osoby zmarłej niż według miejsca faktycznej realizacji zdarzenia.

  • 3. W wielu krajach moment rejestracji urodzenia to moment późniejszy niż sam moment wystąpienia zdarzenia.


213

Rejestry wspomniane w poprzednim paragrafie (patrz 211-4) są swoistą formą rejestracji obywateli1 w krajach, które posiadają system ciągłej rejestracji2. W rejestrach tych dla każdej jednostki lub rodziny prowadzone są odrębne karty3, a rejestry są utrzymywane4 i uaktualniane4 na podstawie informacji pozyskiwanych z lokalych biur rejestrowych \ poprzez odnotowanie informacji o każdej zmianie miejsca zamieszkania5 (patrz 310-6). Informacje te zwykle pokrywają się 6 z danymi ze spisu i podlegają regularnym sprawdzeniom7.

  • 3. Karta jest tak naprawdę zbiorem kart, przechowywanych najczęściej w formie kartotek. Ogólnie w kartotece znajduje się zbiór zapisów uporządkowanych według określonego klucza.


214

Demografia historyczna (102-1) korzysta z dokumentów, które stanowia podwalinę późniejszego systemu rejestracji (211-4) i list imiennych (207-3) pochodzących ze spisów. Rejestry parafialne1 zawierają informacje o zdarzeniach religijnych takich jak: chrzty2, śluby wyznaniowe (503-2) czy pogrzeby3. Dla dzieci ochrzczonych z wody5 dostępne są jedynie informacje o pochówku. Listy imienne zawierają informacje o części ludności, a czasem, choć rzedziej o całej populacji. Najczęściej wykorzystuje się imienne listy wszystkich parafian6, listy komunikantów7 (czyli osób przyjmujących komunię) oraz listy bierzmowanych8, a także administracyjne i podatkowe dokumenty, takie jak listy ubezpieczonych9, czy listy powołań do wojska11.


215

Dane z rejestrów parafialnych mogą zostać wydobyte poprzez różne metryki1 lub poprzez akta1 . Mogą to być akty chrztu2, akty zawarcia małżeństwa3 oraz akty pochówku4. Nazwiska osób będących przedmiotem rejestracji5 (tj. osób ochrzczonych, pochowanych lub którym udzielono małżeństwa) są zapisane w tych aktach, a czasem także ujmuje się informacje dodatkowe, np. na temat rodziców chrzestnych: ojca chrzestnego6 i matki chrzestnej7 lub na temat świadków8. Inne formy spisowe11 są również używane do uzyskania danych, nawet jeśli nie podane są w nich nazwiska osób. Rekonstrukcja rodziny (638-2) odbywa się na podstawie form rekonstrukcji rodziny (638-1). Kiedy genealogia12 odtworzy przodków danej osoby lub rodziny, pod pewnymi warunkami takie źródło informacji również może być wykorzystane w badaniach demograficznych, szczególnie tzw. wyższych sfer.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93