The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

21

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

21

210

Działania spisowe 1 rozpoczyna zwykle określenie terytorium badania 2 i okręgów spisowych 3. Okręgi spisowe w miastach mogą obejmować jedno lub kilka osiedli 4 rozumianych jako zespół budynków, do których można się dostać bez konieczności przechodzenia przez ulicę lub pokonywania innej przeszkody, takiej jak tory lub rzeka. Większość dużych miast i państw została podzielona na okręgi statystyczne 5, a kilka okręgów statystycznych składa się na okręg spisowy.


211

Zdarzenia życiowe 1 to urodzenia, zgony, małżeństwa, adopcje, uznania dzieci, unieważnienia małżeństwa, rozwody i separacje, które prowadzą często do zmian w zakresie stanu cywilnego 2 jednostki, a których dokumentowanie odbywa się najczęściej w rejestracji stanu cywilnego 3. W niektórych państwach ze względów prawnych zdarzenia życiowe mogą być zapisywane w specjalnych rejestrach ludności 4. Rejestr urodzeń 5, rejestr małżeństw 7 i rejestr zgonów 9 są podstawowymi rodzajami rejestrów. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie rejestracji jest rejestrator 11.

  • 4. Rejestr, rz. - rejestrować, cz. - rejestracja, rz. System rejestrów jest kontynuacją rejestrów parafialnych (214-1) prowadzonych przez Kościół. Rejestr miał dawniej formę ksiąg, w których rejestrowano zdarzenia. Obecnie rejestracja odbywa się w drodze prowadzenia akt stanów cywilnego. Dla każdego zdarzenia sporządza się odrębny dokument.


212

Statystyki stanu cywilnego 1 lub rejestry stanu cywilnego 1 powstają poprzez gromadzenie dokumentów 2 wydawanych w momencie rejestracji zdarzenia. Dla celów demograficznych częściej stosuje się zapis zdarzeń w układzie według miejsca zamieszkania 3 matki lub osoby zmarłej niż według miejsca faktycznej realizacji zdarzenia.

  • 3. W wielu krajach moment rejestracji urodzenia to moment późniejszy niż sam moment wystąpienia zdarzenia.


213

Rejestry wspomniane w poprzednim paragrafie (patrz 211-4) są swoistą formą rejestracji obywateli 1 w krajach, które posiadają system ciągłej rejestracji 2. W rejestrach tych dla każdej jednostki lub rodziny prowadzone są odrębne karty 3, a rejestry są utrzymywane 4 i uaktualniane 4 na podstawie informacji pozyskiwanych z lokalych biur rejestrowych \ poprzez odnotowanie informacji o każdej zmianie miejsca zamieszkania 5 (patrz 310-6). Informacje te zwykle pokrywają się  6 z danymi ze spisu i podlegają regularnym sprawdzeniom 7.

  • 3. Karta jest tak naprawdę zbiorem kart, przechowywanych najczęściej w formie kartotek. Ogólnie w kartotece znajduje się zbiór zapisów uporządkowanych według określonego klucza.


214

Demografia historyczna (102-1) korzysta z dokumentów, które stanowia podwalinę późniejszego systemu rejestracji (211-4) i list imiennych (207-3) pochodzących ze spisów. Rejestry parafialne 1 zawierają informacje o zdarzeniach religijnych takich jak: chrzty 2, śluby wyznaniowe (503-2) czy pogrzeby 3. Dla dzieci ochrzczonych z wody 5 dostępne są jedynie informacje o pochówku. Listy imienne zawierają informacje o części ludności, a czasem, choć rzedziej o całej populacji. Najczęściej wykorzystuje się imienne listy wszystkich parafian 6, listy komunikantów 7 (czyli osób przyjmujących komunię) oraz listy bierzmowanych 8, a także administracyjne i podatkowe dokumenty, takie jak listy ubezpieczonych 9, czy listy powołań do wojska 11.


215

Dane z rejestrów parafialnych mogą zostać wydobyte poprzez różne metryki 1 lub poprzez akta 1 . Mogą to być akty chrztu 2, akty zawarcia małżeństwa 3 oraz akty pochówku 4. Nazwiska osób będących przedmiotem rejestracji 5 (tj. osób ochrzczonych, pochowanych lub którym udzielono małżeństwa) są zapisane w tych aktach, a czasem także ujmuje się informacje dodatkowe, np. na temat rodziców chrzestnych: ojca chrzestnego 6 i matki chrzestnej 7 lub na temat świadków 8. Inne formy spisowe 11 są również używane do uzyskania danych, nawet jeśli nie podane są w nich nazwiska osób. Rekonstrukcja rodziny (638-2) odbywa się na podstawie form rekonstrukcji rodziny (638-1). Kiedy genealogia 12 odtworzy przodków danej osoby lub rodziny, pod pewnymi warunkami takie źródło informacji również może być wykorzystane w badaniach demograficznych, szczególnie tzw. wyższych sfer.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93