The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

93

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

93

930

Polityka ludnościowa (105-2) to zespół działań podejmowanych przez władze publiczne w celu wpłynięcia na trendy w zakresie zmian w populacji. Rozróżnia się nakierowaną na powiększanie populacji politykę populacyjną1 oraz politykę depopulacyjną2, której celem jest spowolnienie wzrostu populacji. W ramach polityki populacyjnej istotną rolę odgrywają działania pronatalistyczne4 kładące szczególny nacisk na tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi poziomu urodzeń (332-1). Działania antynatalistyczne5 natomiast koncentrują się na redukcji liczby urodzeń. Polityka ludnościowa może również obejmować politykę rozmieszczenia ludności6 zaprojektowaną tak, by móc oddziaływać na przestrzenne rozmieszczenie jednostek w ramach danego terytorium.

  • 3. Zwana także polityką maltuzjańską: (patrz 906-1).


931

Wiele krajów wypłaca rodzicom zasiłki1 oraz zapomogi2. Zasiłek z zasady jest to świadczenie wypłacane cyklicznie, podczas gdy zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Zasiłek rodzinny3 oznacza kwotę pieniędzy wypłacaną regularnie rodzicowi określonej liczby dzieci. Wiele systemów podatkowych przewiduje również istnienie ulg podatkowych4 w związku z posiadaniem na utrzymaniu dzieci. Inne świadczenia pieniężne związane z faktem posiadania dzieci to zasiłek macierzyński5 oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka5. Zasiłki dla ciężarnych6 to świadczenia wypłacane kobietom oczekującym dziecka, a pożyczki dla młodych małżeństw7 udzielane są nowo zawartym małżeństwom na zagospodarowanie.


932

Wiele innych działań publicznych takich jak polityka mieszkaniowa czy polityka zdrowotna1 mogą wpływać na kształtowanie się procesów demograficznych. Zapewnienie odpowiednich warunków dla kobiet w ciąży takich jak dostępność szpitali położniczych2 (603-4*) może istotnie wpłynąć na obniżenie poziomu późnych poronień,, a także śmiertelności noworodków i umieralności okołoporodowej kobiet (patrz 410, 411, 413 oraz 424-5). Usługi, których podstawowym celem jest pomoc matkom nazywane są usługami na rzecz macierzyństwa3. Z kolei usługi wspierające dziecko stanowią usługi opieki nad dzieckiem4.


933

Programy ludnościowe1 mają na celu zredukowanie dzietności w krajach rozwijających się między innymi poprzez edukację w zakresie planowania rodziny2 oraz usługi w zakresie planowania rodziny3 zarówno samoistne jak i w powiązaniu z programami zdrowotnymi4 i programami społecznymi5, ze szczególnym uwzglednieniem programów w zakresie macierzyństwa i dobrostanu dzieci6 ukierunkowanego na obniżenie śmiertelności. Niektóre państwa wprowadziły system różnorakich działań w formie bodźców7 czy zachęt7 oraz czynników zniechęcających8 w celu uzyskania określonego, pożądanego profilu rodziny; presja społeczna9 i system sankcji10 prawnych w związku z posiadaniem innej niż aprobowana liczby dzieci są również spotykane.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93