The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

41

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

41

410

Umieralność dzieci żywo urodzonych przed osiągnięciem pierwszego roku życia nazywa się umieralnością niemowląt1. Umieralność dzieci żywo urodzonych przed osiągnięciem wieku czterech tygodni lub jednego miesiąca (czyli tzw. okresu neonatalnego3) nazywa się umieralnoscią noworodków2 lub umieralnością neonatalną. Umieralność w trakcie pierwszego tygodnia życia nazywana jest umieralnością wczesnoneonatalną4. Umieralność niemowląt, które ukończyły miesiąc życia, ale nie ukończyły jednego roku nazywamy umieralnością postneonatalną5.

  • 3. Niekiedy przez okres neonatalny rozumie się pierwszy miesiąc życia dziecka. Pojęcie wczesne niemowlęctwo jest synonimem okresu neonatalnego.


411

Pojęcie umieralność płodu1 używane jest w przypadku śmierci dziecka przed jego narodzeniem rozumianym jako całkowite oddzielenie od ciała matki, niezależnie od czasu trwania ciąży (603-3). Używa się również pojęcia śmiertelność okołoporodowa1. Zgony przed urodzeniem mogą być zgonami płodów2 lub obumarciami wewnątrzmacicznymi2. Zgon płodu młodszego niż 20 tygodni nazywamy poronieniem wczesnym3, płodu starszego niż 28 tygodnie poronieniem późnym5. Poronienia późne wraz ze zgonami w okresie neonatalnym składają się na umieralność okołoporodową6.

  • 2. Innym pojęciem jest utrata ciąży. Pojęcie to obejmuje aborcje (603-5), ciąże obumarłe (604-1) i poronienia.
  • 3. Poronienia wczesne określa się jako obumarcie ciąży.
  • 5. Poronienie, rz. - poroniony, przym. W niektórych krajach, w tym we Francji, dzieci żywo urodzone, które zmiarły przed ich zarejestrowaniem mogą zostać uznane za poronienia, są wówczas nazywane fałszywymi poronieniami.
  • 6. Zgony nazywamy zgonami okołoporodowymi.


412

Współczynniki zgonów poniżej pierwszego roku życia1, zgonów do 28 dnia życia oraz zgonów do pierwszego tygodnia życia występujących w ciągu roku do liczby żywych urodzeń w tym samym roku są nazywane odpowiednio: współczynnikiem śmiertelności niemowląt2, współczynnikiem śmiertelności neonatalnej3 oraz współczynnikiem śmiertelności wczesnoneonatalnej 4. Współczynniki te są zazwyczaj wyrażane w przeliczeniu na tysiąc żywych urodzeń. Gdy zgony są klasyfikowane zarówno pod względem wieku, jak i roku urodzenia, zgony poniżej pierwszego roku życia można podzielić na dwie kohorty, do których one należą. Wskaźnik będący wynikiem takiego działania jest nazywany skorygowanym współczynnikiem śmiertelności niemowląt 5 i równoważny jest prawdopodobieństwu zgonu przed osiągnięciem pierwszego roku życia 5. W przypadku braku takich danych można szacować czynniki oddzielenia6, które dzielą zgony niemowląt na te, które dotyczą niemowląt urodzonych w trakcie danego roku kalendarzowego od tych, które dotyczyły dzieci urodzonych w roku poprzednim.


413

Udział poronień późnych (411-5) w liczbie urodzeń nazywamy współczynnikiem poronień1, a stosunek liczby poronień późnych do liczby urodzeń żywych (601-4) wskaźnikiem poronień4. Współczynnik poronień pokazuje liczbę poronień późnych na 1000 urodzeń, podczas gdy wskaźnik poronień odnosi liczbę poronień do liczby żywo urodzonych dzieci. Z uwagi jednak na to, że fakt poronienia nie jest odnotowywany w oficjalnych statystykach medycznych, współczynniki te są w praktyce znacznie niedoszacowane. Precyzyjniejszą miarą zjawiska zgonów wewnątrzmacicznych jest specjalny rodzaj tablic trwania życia (patrz 432) – tablice śmiertelności okołoporodowej5, które uwzględniają czas trwania ciąży. Współczynnik zgonów okołoporodowych6 odnosi liczbę zgonów okołoporodowych do sumy poronień późnych i urodzeń żywych.

  • 6. Wskaźnik zgonów okołoporodowych odnosi liczbę zgonów okooporodowych do liczby żywych urodzeń.


414

W badaniu umieralności według wieku1 jedynie terminy umieralność niemowląt (410-2) i umieralność noworodków (410-3) dotyczą ściśle oznaczonego okresu życia. Terminy takie jak umieralność dzieci2, umieralność dorosłych4 i umieralność osób starszych5nie mają ściśle określonego znaczenia, ponieważ granice wieku tych grup nie są ściśle ustalone. Pojęcie umieralność wczesnodziecięca6 odnosi się zwykle do dzieci w wieku od 1 roku do 4 lat.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93