The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

14

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


14

140

Spośród średnich1, czyli przeciętnych1, w demografii stosuje się najczęściej średnią arytmetyczną2. Jeżeli mówi się o średniej bez doprecyzowania, to chodzi zawsze o średnią arytmetyczną. Oblicza się ją dzieląc sumę wartości przez ich liczbę. Stosuje się czasami – gdy wszystkie wartości zmiennej są dodatnie - średnią geometryczną3, która jest pierwiastkiem n-tego stopnia z iloczynu n wartości. Średnią ważoną4 nazywamy średnią obliczoną po zastosowaniu określonych wag5 dla każdej obserwacji. Medianą6, czyli wartością środkową6, nazywamy obserwację taką, że liczba obserwacji mniejszych od niej jest taka sama jak liczba obserwacji od niej większych w danym zbiorze7 lub próbie7 zaobserwowanych wartości. Moda8, czyli wartość modalna8 lub dominanta8 jest to wartość obserwowana najczęściej.

  • 1. Przeciętna, rz., może być używana jako przymiotnik. Średnia, rz., może być używana jako przymiotnik.
  • 5. Waga, rz. - ważyć, cz.
  • 6. Mediana, rz.
  • 8. Moda, rz., modalny, przym. - modalna, rz., dominanta, rz.


141

Dyspersja1, rozrzut1, zróżnicowanie1 czy zmienność1 zbioru obserwacji zależy od różnic2 lub odchyleń2 między poszczególnymi elementami. Wymieniamy tutaj tylko najczęściej używane miary dyspersji3. Rozstępem4 nazywamy odległość między najniższą i najwyższą wartością zaobserwowaną. Przedział międzykwartylowy5, równy odległości między pierwszym i trzecim kwartylem (142-2) obejmuje połowę obserwacji. Rozważa się czasem półprzedział międzykwartylowy6, który otrzymał nazwę odchylenia ćwiartkowego6. Odchylenie przeciętne7 jest średnią arytmetyczną (140-2) bezwzględnych wartości odchyleń obserwacji od średniej. Wariancja8 jest to średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń obserwacji od średniej. Odchylenie standardowe9 jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji.

  • 9. Najczęściej odchylenie standardowe jest oznaczane jako σ


142

W szeregu wartości uporządkowanych w kolejności rosnącej wartości, poniżej których znajduje się dana proporcja wszystkich obserwacji nazywają się ogólnie kwantylami1. Spośród nich szczególnie często stosuje się wspomnianą już medianę (140-6). Pozostałe ważne kwantyle to kwartyle2, decyle3 i centyle4 lub percentyle4, które dzielą szereg uporządkowanych obserwacji odpowiednio na cztery, dziesięć, sto i dwadzieścia kolejnych grup, z których każda zawiera tę samą liczbę obserwacji.


143

Mówimy, że dana zmienna jest ciągła1 w pewnym przedziale, gdy może przyjąć nieskończenie wiele wartości między dwoma dowolnymi punktami z tego przedziału. W przeciwnym przypadku zmienna jest nieciągła2 w danym przedziale. Gdy zmienna może przyjmować wyłącznie określone wartości nazywana jest zmienną dyskretną3 lub skokową3.

  • 1. Ciągła, przym. - ciągłość, rz.
  • 2. Nieciągła, przym. - nieciągłość, rz.


144

Podział członków populacji na różne kategorie lub klasy na podstawie wartości lub wariantów jakiejś cechy pozwala na zbadanie rozkładu częstości 1, zwanego często dla uproszczenia rozkładem1. Stosunek liczby jednostek danej klasy do ogólnej liczby jednostek nazywa się częstością2; czasami mówi się o częstości względnej3; w przeciwstawieniu do częstości bezwzględnej2 lub częstości absolutnej2 albo liczebności2, przez którą rozumie się liczbę jednostek w klasie. W demografii często używa się także określeń struktura4 oraz podział4 na opisanie rozkładu danych cech, takich jak wiek, płeć, stan cywilny, zawód, itd. Struktura jest czasem używana w bardziej ścisłym znaczeniu do opisu rozkładu populacji wyłącznie pod względem wieku i płci.

  • 4. Pojęcie rozkładu populacji zazwyczaj odnosi się do rozkładu w przestrzeni. Jednak gdy używane jest wraz z nazwą analizowanej cechy, słowo rozkład staje się synonimem struktury czy podziału.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93