The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

22

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

22

220

Proces pozyskiwania informacji statystycznej z materiałów wtórnych nazywamy ekstrakcją1. Niezależnie od źródła pochodzenia informacja statystyczna podlega obróbce2, która może być ręczna3, mechaniczna4, elektroniczna5 lub stanowić kombinację tych metod. Obróbka ręczna nie wymaga użycia sprzętu bardziej skomplikowanego niż kalkulator6. Obróbka mechaniczna wykorzystuje maszyny liczące (224-2); obróbka elektroniczna to obróbka z wykorzystaniem komputera (132-2*). Niezależnie od sposobu przeprowadzenia, obróbka statystyczna obejmuje serię operacji7, takich jak edytowanie8 danych, sprowadzenie ich do odpowiedniego układu (130-6*) oraz zliczanie (132-2) i agregowanie9. W zależności od przyjętej metody obróbki danych proces ten może być bardziej lub mniej skomplikowany.

  • 1. Ekstrakcja, rz. - ekstrahować, cz.
  • 2. Obróbka ,rz. - obrabiać, cz. Często używa sie pojęć: obróbka informacji lub obróbka danych.
  • 8. Edytowanie, rz. - edytować, cz.; proces polegający na sprawdzeniu jakości danych oraz wyłuskaniu i poprawieniu błędów.


221

Praca z wykorzystaniem danych możliwa jest po wcześniejszym kodowaniu1 dokumentu głównego2. System kodowania3 pozwala przypisać odpowiedziom respondentów symbol liczbowy lub alfanumeryczny. Książka kodów zawiera informacje o sposobie kodowania. Kodowanie stosuje się dla ułatwienia agregowania danych i należy je odróżnić od klasyfikowania4, które polega na stworzeniu prostej listy pojedynczych kodów, które w każdym nagłówku5 zawiera jedną lub kilka liczb. Po zakodowaniu danych otrzymujemy zbiór danych (213-3*) który może być czytany elektronicznie. Drugim etapem edytowania jest czyszczenie6 zbioru danych w celu usunięcia błędów poprzez sprawdzenie poprawności7 oraz sprawdzenie spójności7; sprawdzenia te mogą mieć charakter wewnętrzny w obrębie poszczególnych jednostek statystycznych (patrz 110-1) lub też mogą polegać na porównywaniu różnych jednostek. Zidentyfikowane błędy można usuwać automatycznie.

  • 1. Kod, rz. - kodować, cz. - kodowanie, rz.


222

Wyczyszczone dane nie są najczęściej bezpośrednio analizowane; podlegają one często grupowaniu (130-7) oraz sprowadzeniu do odpowiedniego, najczęściej tabelarycznego układu (130-6*), co prowadzi do uzyskania tablic statystycznych (131-4). Tablice mogą być efektem sortowania1, mechanicznego lub elektronicznego, polegającego na uporządkowaniu jednostek według określonego kryterium lub zliczeniu jednostek posiadających określone charakterystyki. Wybór elementów lub charakterystyk może odbywać się na podstawie wartości jednej lub kilku zmiennych jakościowych. Niektóre badania można zrobić bez zliczania, prostego lub złożonego, pojedynczego lub powtarzalnego, a obecnie komputer (225-2) pozwala na obliczenia, które byłyby uciążliwe do przeprowadzenia bez jego użycia. Te ułatwienia doprowadziły do rozwoju technik analizy danych3. Deterministyczne i stochastyczne modele (patrz 730) są często wykorzystywane w takich obliczeniach, podobnie jak symulacje (730-6).

  • 1. Sortowanie, rz. - sortować, cz.


223

Etap przygotowania tabeli (220-9) ma na celu dostosowanie otrzymanych wyników do postaci list1, tabel liczbowych (131-4) lub wykresów (155-2), w których najczęściej używa się statystyk opisowych2. Wykorzystanie grafiki komputerowej3 oraz kartografii komputerowej3 daje możliwość stworzenia wielu prezentacji graficznych już na wstępnym etapie.


224

Obróbka mechaniczna (220-4) w ścisłym znaczeniu nie wymaga używania sprzętu elektronicznego1, który zastępuje wcześniejsze maszyny liczące2. Najczęściej informacja jest kodowana (221-1*) na początku, a następnie wprowadzana do kart dziurkowanych3 poprzez dziurkarkę4. Karta sprawdzająca5 jest używana do sprawdzenia poprawności dziurkowania. Ten rodzaj maszyn nadal jest częstym sposobem wprowadzania danych do komputerów. Użycie innego typu wyposażenia, takiego jak sorter6 (maszyna sortująca karty) czy tabulator7 jest już rzadkie. Współcześnie dane są wprowadzane bezpośrednio na kasetach magnetycznych (patrz 226-4) lub dyskietkach (patrz 226-5) bez kart dziurkowanych.

  • 3. Karta dziurkowana lub karta perforowana.
  • 4. Dziurkarka rz.


225

Badania demograficzne zależą w dużym stopniu od elektronicznej obróbki danych1 przy użyciu komputera2. Pojęcie hardware3 odnosi się do sprzętu, podczas gdy software4 pozwala użytkownikowi5 korzystać z komputera. Specjaliści w zakresie komputerów6 to programiści7, którzy piszą programy8 wspierani przez analityków systemów9.


226

Na hardware (225-3) składają się komputer (225-2) zawierający jedną lub więcej centralnych jednostek przetwarzania1, pamięć centralna2, jeden lub więcej czytników danych zewnętrznych3, które używają taśm magnetycznych4 lub dyskietek5 oraz zbiór urządzeń peryferyjnych6. Z kolei na software (225-4) składa się system operacyjny7, którego zadaniem jest efektywnie zarządzać dostępnymi ułatwieniami8 dla użytkowników (225-5) korzystających z programów9 przeznaczonych do rozwiązywania problemów.


227

Użytkownik (225-5) może rozwiązywać problemy poprzez pisanie własnego programu (225-8) w ogólnym języku programowania1, takim jak Fortran, Cobol, Basic lub Algol, lub w szczególnym języku, przeznaczonym do stosowania w określonym programie funkcyjnym (226-9) znajdującym się w centralnej pamięci (226-2) komputera, takim jak podstawowy system zarządzania danymi2 używany do stworzenia i utrzymywania banku danych2, program obróbki badania3 lub pakiet statystyczny4.

  • 1. Poza wymienionymi językami programowania także inne rodzaje języków mogą być używane do zarządzania systemem operacyjnym.

228

Każda informacja przetwarzana w komputerze (225-2) przechodzi przez trzy etapy. Po pierwsze, wprowadzenie danych1, które może być wykonane z użyciem kart dziurkowanych (224-3*) lub przez użycie np. klawiatury (227-8). Dane, które zostały już wprowadzone do komputera, mogą być dostępne z pamięci centralnej (226-2) lub z pamięci przenośnych (226-3) i są wykorzystywane jako dane wejściowe. Drugi etap - obróbka (220-2), podzielony jest na dwa główne rodzaje: obróbka numeryczna4 oraz obróbka nienumeryczna5. Statystyczne lub arytmetyczne wyliczenia są zazwyczaj działaniami z tej pierwszej kategorii, podczas gdy dostosowywanie danych należy do tej drugiej. W trzeciej fazie, zwanej także fazą wyjścia, wyniki6 mogą być wyświetlone lub wydrukowane (227-6), ale też zachowane w pliku pamięci zewnętrznej (226-3) do użycia w dalszych analizach. Wyniki mogą również być otrzymane poprzez użycie plotera7, gdy chcemy je otrzymać w formie wykresu.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93