The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Poziom istotności

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Poziom istotności  


Nazwa parametr statystyczny1 może dotyczyć jakiejkolwiek charakterystyki liczbowej populacji. Estymacją statystyczną2 nazywamy postępowanie, mające na celu wyznaczenie parametrów populacji na podstawie próby losowej. Uzyskane w ten sposób oszacowania są obarczone błędem próby3, którego rząd wielkości ustala się często obliczając odchylenie standardowe oszacowania, które wtedy przybiera nazwę błędu standardowego4. Żeby oznaczyć stopień dokładności oszacowania, można związać z nim przedział ufności5, który podaje, w jakich granicach znajdzie się z danym z góry prawdopodobieństwem wartość oszacowanej wielkości. Mówimy, że między dwiema wartościami zachodzi istotna różnica 6, jeżeli prawdopodobieństwo tego, że różnica co najmniej taka, jaką obserwujemy, powstaje przypadkowo, jest mniejsze od pewnego poziomu istotności7. W ten sposób różnica będzie istotna przy 5 procentowym poziomie istotności, jeśli prawdopodobieństwo jej przypadkowego powstania będzie mniejsze niż 0.05. Ponadto, obok błędów próby mamy błędy obserwacji8 lub błędy odpowiedzi8, które także wpływają na dokładność oszacowania. Błędy te zwykle zawierają się w obciążeniu ankietera9, które jest systematycznym błędem wprowadzanym przez ankietera, gdy podstawowe dane są zbierane.