The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Demografia społeczna

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Demografia społeczna  


Analiza demograficzna1 jest gałęzią demografii formalnej, która bada wpływ zjawisk demograficznych2 na rozmiar i strukturę populacji oraz oddziela wpływ poszczególnych zmiennych demograficznych od pozostałych czynników. Dziedzina ta obejmuje także badania nad zależnościami między zmiennymi demograficznymi oraz ich wzajemnym wpływem na budowanie struktur populacji. Rozróżnia się analizę kohortową4lub analizę pokoleniową4, która odnosi się do dobrze określonych kohort (por. 117-2) obserwowanych w czasie, a także analizę przekrojową5 lub analizę okresową5, która koncentruje się na zjawiskach demograficznych, które występują w określonym przedziale czasu (takim jak rok kalendarzowym) i odnoszą się do kilku kohort.

  • 4. Analiza kohortowa jest formą analizy wzdłużnej, która zajmuje się zagregowanymi wartościami dotyczącymi osób o takich samych cechach. Analiza panelowa bada te same jednostki, indywidualnie po kolei.