The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Demografia

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Demografia  


Demografia1 jest dyscypliną naukową, której celem jest badanie populacji ludzkich i która zajmuje się ich rozmiarami, strukturą2, rozwojem i zasadniczymi cechami ogólnymi, rozpatrywanymi głównie z punktu widzenia ilościowego. W terminologii statystycznej słowo populacja3 może oznaczać wszelką zbiorowość3 złożoną z odrębnych jednostek. Niemniej w demografii pojęcia populacja4 używa się na oznaczenie ogółu mieszkańców5 pewnego terytorium, a czasem nawet tylko pewnej części takiej zbiorowości [np. populacja dzieci w wieku szkolnym (por. 346-7), populacja osób zdolnych do zawierania związków małżeńskich (por. 514-2)]. Tego rodzaju populacje są ściśle biorąc nazywane subpopulacjami6. Zdarza się również, że używa się słowa populacja na oznaczenie nie samej zbiorowości, ale jej rozmiaru7, czyli liczby osób7, które składają się na tę zbiorowość (101-4).

  • 1. Demografia, rz. - demograficzny, przym. - demograf, rz.: specjalista w dziedzinie demografii.
  • 4. Populacja, rz. – pojęcie może być również używane jako swoisty synonim demografii, np. problemy populacyjne, analizy populacyjne, badania nad populacją.
  • 5. Mieszkaniec, rz. - mieszkać, cz.: przebywać w miejscu stałego pobytu.